Agenda

vendredi 23 mars 2018
       
Catégorie:
23 mars
Conférences et Réunions
Generalversammlung - GESCHICHTSFRËNN VUN DER GEMENG FREISENG ASBL zu Fréiseng an der Aler Schoul um 19h30 – duerno Konferenz : Entstehung vum Grenzverlaf Schengen-Fréiseng
macommune.lu
Centre de promesse Télévie 2017 sms2citizen
© Administration Communale de Frisange