Buch : Wegkreuze der Gemeinde Frisingen
macommune.lu
Centre de promesse Télévie 2017 sms2citizen
Aller plus loin

Contacts

Administration communale

10, Munnerëferstrooss
L-5750 FrisangeTél. : 23668408 - 1
Fax : 23660688

 Prendre contact
Geschichtsfrënn Gemeng Fréiseng

Président(e) : RAUS René
Secrétaire : SCHROEDER Pierre
Postkëscht 15 L-5701 Uespelt
© Administration Communale de Frisange