Cours de rattrapage

 

JUNK Alex,
né en 1998   

Cycles 1-4: Géographie, Histoire, Mathématiques, Allemand

7e - 3e:    Mathématiques, Biologie (sauf C),
5e - 3e:    Chimie, Physique
7e - 4e:    Géographie

621 37 25 64
TRAUSCH Vanessa,
née en 1998

Cycle 4: Mathématiques, Allemand, Sciences, ...

7e - 5e:    Mathématiques

691 145 079

 

Wanns Du och Loscht hues Däi schoulescht Wësse weiderzeginn, méi al wéi 15 Joer bass (eng 5e oder 9e ofgeschloss hues), och wanns de berufstäteg bass, da fëll dese Formulaire aus a schéck en un :

Gemeng Fréiseng
10, Munnerëferstrooss
L-5750 Frisange

Däin Numm an Deng Fächer ginn op deser Lëscht publizéiert.
Schüler, déi Deng Hëllef brauchen, kënne sech dann direkt bei Dir mellen an de Präis esou wéi d'Auerzäite vun den Nohëllefstonne mat Dir ausmaachen.

macommune.lu
Centre de promesse Télévie 2017 sms2citizen
© Administration Communale de Frisange