Actualité

Feierlechkeeten den 22/06/2019 zum Nationalfeierdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Feierlechkeeten den 22/06/2019 zum Nationalfeierdag

 

*) De Schäffen- a Gemengerot invitéiert all Bierger aus der Gemeng op d’Feierlechkeeten zum Nationalfeierdag, déi den 22 Juni ab 19.15 Auer zu Fréiseng stadfannen.


*) Le Collège des Bourgmestre et échevins et le conseil communal  Frisange ont l’honneur de vous inviter aux festivités de la Fête Nationale, qui auront lieu samedi, le 22 juin à partir de 19.15 heures à Frisange.

 

*) Der Schöffen- und Gemeinderat der Gemeinde Frisingen lädt alle Einwohner ein an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilzunehmen, welche am Samstag, dem 22. Juni ab 19.15 Uhr in Frisingen stattfinden.

 

*) The Mayor and the Councillors of the local Council of Frisange have the honour to invite you to the celebration of the National Day on June 22nd, from 7:15 pm onwards in Frisingen.

 

*) Pela presente, o Collège des Bourgmestre et Echevins de la Cãmara de Frisange tem a honra de vos convidar aos festejos pela ocasião da Festa Nacional, que se vão derenvolar no dia 22 Junho a partir das 19.15 horas em Frisange.


 

Navette de bus / Busnavette


 

Flyer: FETE NATIONALE Frisange 2019.pdf


 

Programm um Virowend vum Nationalfeierdag zu Fréiseng:


19h15 / Te Deum an der Kierch.

20h00 / Rassemblement vun de Veräiner um Parking um Domaine Schoumansbongert, Beetebuergerstrooss, Fréiseng.

20h15 / Depart vum Cortège bei de Centre Sportif Romain Schroeder.

20h30 / De Schaffen- a Gemengerot vun der Gemeng Fréiseng invitéiert op d’Feierlechkeeten am Centre Sportif Romain Schroeder.

“Zwee Kinnekskanner”

Musikaleschen Intermezzo gesongen vun de Choralen vun Fréiseng, Helleng an Uespelt.

Usprooch vum Buergermeeschter Roger BEISSEL.

Musikaleschen Intermezzo gespillt vun de Museken vun Fréiseng, Helleng an Uespelt.

Medailen-Iwwerreechung un d’Pompjeeën.

“Ons Heemecht”

21h00 / Stëmmung am Zelt mam DJ Nilton Martins.

Ausstellung « Anti-Gaspi » am Centre Sportif Romain Schroeder.

Fräi Nuecht.

De Schaffen- a Gemengerot invitéiert frëndlechst all Leit déi e lëtzebuerger Fändel hunn, dee fir de Nationalfeierdag erauszehänken.